Процедура дематеріалізації випуску акцій: порядок проведення, строки та можливі труднощі

Дематеріалізація випуску  акцій може бути першим кроком акціонерного товариства на шляху приведення у відповідність з нормами Закону своїх статутів і внутрішніх положень. По перше Правлінню необхідно скликати загальні збори акціонерів, на яке винести питання про прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Враховуємо що  публікація оголошення та розсилка акціонерам порядку денного відбувається за 45 днів до проведення зборів, а тому за цей час на мою думку Правлінню акціонерного товариства доцільним буде:

1) провести роз’яснювальну роботу  з акціонерами, якім необхідно буде пояснити про важливість прийняття такого рішення, про саму суть бездокументарної форми існування акцій та необхідності укладення зі зберігачами договорів про відкриття рахунків в цінних паперах. Впевнений, що деякім акціонерам може не сподобається обов’язок подальшої оплати послуг зберігача по обслуговуванню їх рахунків у цінних паперах, а тому може існувати велика вірогідність, що акціонери просто відмовляться приймати рішення про дематеріалізації випуску  акцій не розуміючи серйозність наслідків;
2) визначитися з дипозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується та зберігачем в якому необхідно буде відкрити рахунки  в циних паперах, та відповідно підготувати погодженні з ними проекти договорів. Звертаю увагу на те, що в протоколі, яким буде прийматися рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, нам вже необхідно буде зазначити реквізити депозитарію та зберігача.

Наступною дією, є прийняття загальними зборами акціонерів рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, яке оформлюється протоколом, в якому обов’язково повинно бути зазначено:

1) всі реквізити емітента (акціонерного товариства);
2) реквізити випуску акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про де матеріалізацію;
3) реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого
прийнято рішення про дематеріалізацію;
4) реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних
паперах власникам акцій;
5) дату припинення ведення реєстру,  яку необхідно встановити не раніше ніж за 45 календарних днів, але не пізніше ніж за 60  календарних днів від дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі.

Далі, не пізніше ніж за 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, акціонерне товариство повинно опублікувати в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР повідомлення про дематеріалізацію та повідомити про це персонально кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів, випуску, що дематеріалізується, способом, визначеним при прийнятті рішення про дематеріалізацію (краще зазначити найбільш «дешевий» спосіб повідомлення).

Також не потрібно зволікати з обов’язком акціонерного товариства на укладення договору з депозитарієм для обслуговування випуску акцій, який дематеріалізується, та зберігачем для забезпечення обліку прав власності на акції випуску, що дематеріалізується. Ці договори повинні бути укладенні не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення ведення реєстру.

Наступним важливим кроком є заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Прошу звернути увагу, що дану процедуру регулює Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 26 січня 2005 року N 21.
Після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі, акціонерне товариства, протягом 5 робочих днів повинно надати реєстроутримувачу: реквізити депозитарію та зберігача; розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів за станом на дату припинення ведення реєстру; копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі, а реєстроутримувач в свою чергу припиняє будь-які операції у системі реєстру, складає реєстр власників іменних цінних паперів та протягом 5 робочих днів з дати припинення ведення реєстру передає його зберігачу, з яким з яким товариство уклало договір про відкриття рахунків у цінних паперах.

Впродовж 3 робочих днів від дати передачі реєстру від реєстроутримувача  до зберігача акціонерне товариство зобов’язане оформити глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передати його на зберігання в депозитарій, після чого відбувається Депонування депозитарієм глобального сертифіката та переказ акцій на рахунки зберігача та емітент. Також на товариство покладається обовязок протягом п'яти робочих днів з дати депонування глобального сертифіката товариство зобовязується забезпечити отримання реєстроутримувачем  його копії.

Вимоги до оформлення та обліку глобальних сертифікатів визначає Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий сертифікат, затверджене рішенням ДКЦПФР від 13 вересня 2006 N 806.

Наступною, і останньою дією з боку товариства, є надання  зберігачу розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах та зарахування на них акцій. Зберігач повинен виконати ці розпорядження емітента, не пізніше двох місяців з дати отримання таких розпоряджень. Зазначимо, що відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зберігання акцій на цих рахунках здійснюється за рахунок емітента до моменту переукладання договору про відкриття рахунку в цінних паперах власником цінних паперів та зберігачем. Надалі акціонер вимушений буде оплачувати послуги зберігача з власного карману. На цьому етапі також можливі труднощі з укладенням договорів у цінних паперів для акціонерів, які померли або виїхали за кордон.

Таким чином, підводячи підсумок, можливо однозначно стверджувати що ще до реалізації прийнятого рішення про де матеріалізацію випуску акцій конче необхідно встановити та опрацювати злагоджену взаємодію між самим акціонерним товариством, дипозитарієм, зберігачем та акціонерами, які би виключили допущення помилок та/або затягування строків.


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/1160/1920.html

 - .  Rambler's Top100