Ордер адвоката

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року привніс в чинне законодавство України багато нововведень, які стосуються саме діяльності адвокатів та форм їх діяльності.

Відповідно до статті 26 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі Договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги можуть бути:

1. договір про надання правової допомоги;

2. довіреність;

3. ордер;

4. доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової  допомоги.

Пропонуємо розглянути біль детально поняття такого документу, як ордер адвоката.

17 грудня 2012 року рішенням Ради адвокатів України № 36 було затверджено Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів. Даним положенням було затверджено типову форму ордеру, яка є єдиною для адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських об’єднань. Бланки ордерів виготовляються друкарським способом на замовлення Ради адвокатів регіону (АР Крим, міст Києва та Севастополя). Відповідно до п. 6 Положення Ордерна книжка – зброшурована підшивка пронумерованих бланків ордерів у кількості 50 примірників, із серією, що присвоюється Радою адвокатів України кожному регіону (АР Крим, областям, містам Києву та Севастополю). Облік надходження та руху ордерів проводиться у відповідному Журналі реєстрації ордерів, що ведеться радою адвокатів регіону.

Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро отримують ордерні книжки за заявами відповідно адвокатів, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання або адвокатського бюро в раді адвокатів регіону, або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо у Раді адвокатів України, про що здійснюється запис  у Журналі реєстрації ордерних книжок відповідної ради (п. 8)

Адвокат, адвокатське об’єднання або адвокатське бюро мають право отримати необхідну їм кількість ордерних книжок. Адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, керівники адвокатського бюро, адвокатське об’єднання організовує зберігання та облік руху ордерів у Журналі обліку ордерів.

Ордер, який видається адвокатом, що здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності). Ордер, який видається адвокатським бюро або АО, обов’язково має містити підпис адвоката, яктй надає правову допомогу на підставі цього ордера, та підпис керівника АБ, АО та скріплений печаткою юридичної особи (п. 10,11).

Ордер має містити наступні реквізити:

1. серію, порядковий номер ордера;

2. ПІБ або найменування особи, якій надається правова допомога;

3. посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;

4. назва органу, у якому надається правова допомога адвокатом із зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності відповідно до ст. 19 ЗУ «Про адвокатуру»;

5. ПІБ адвоката, який надає правову допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав (КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким і коли воно видане;

6. ким ордер виданий: (адвокатом, що здійснює адвокатську ліяльність індивідуально (адреса робочого місця адвоката); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне найменування АБ/АО, місцезнаходження АБ/АО, що видає ордер);

7. адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси місцезнаходження АБ/АО, що видає ордер;

8. дату видачі ордера;

9. підпис адвоката, який здійснює свою діяльність індивідуально та видав ордер (у графі «Адвокат»);

10. підпис адвоката, який згідно з ордером надає правову допомогу, якщо ордер виданий АБ, АО (в графі «Адвокат»);

11. підпис керівника АБ/АО, відтиск печатки АБ/АО у випадку, якщо ордер видається АБ/АО.

Вартість ордерних книжок відшкодовується адвокатами з урахуванням витрат на їх виготовлення.

При виготовленні ордерів, відповідно до регіону та суб’єкта, що їх замовляє, їм присвоюються наступні серії:

1. Рада адвокатів України – АА;

2. Рада адвокатів АР Крим – АК;

3. Рада адвокатів Вінницької області – ВН;

4. Рада адвокатів Волинської області – ВЛ;

5. Рада адвокатів Дніпропетровської області – ДП;

6. Рада адвокатів Донецької області – ДН;

7. Рада адвокатів Житомирської області – ЖТ;

8. Рада адвокатів Закарпатської області – ЗР;

9. Рада адвокатів Запорізької області – ЗП;

10. Рада адвокатів Івано-Франківської області – ІФ;

11. Рада адвокатів Кіровоградської області – КР;

12. Рада адвокатів міста Києва – КВ;

13. Рада адвокатів Київської області – КС;

14. Рада адвокатів Луганської області – ЛГ;

15. Рада адвокатів Львівської області – ЛВ;

16. Рада адвокатів Миколаївської області – МК;

17. Рада адвокатів Одеської області – ОД;

18. Рада адвокатів Полтавської області – ПТ;

19. Рада адвокатів Рівненської області – РН;

20. Рада адвокатів міста Севастополь – СТ;

21. Рада адвокатів Сумської області – СМ;

22. Рада адвокатів Тернопільської області – ТР;

23. Рада адвокатів Харківської області – ХВ;

24. Рада адвокатів Херсонської області – ХС;

25. Рада адвокатів Хмельницької області – ХМ;

26. Рада адвокатів Черкаської області – ЧК;

27. Рада адвокатів Чернівецької області – ЧЦ;

28. Рада адвокатів Чернігівської області – ЧН.

Бланк ордера містить символіку Національної асоціації адвокатів України.

Положення набирає чинності з 01.01.2013 р. (п.16)

Відповідно до п.17 Положення, на період налагодження процесу виготовлення ордерних книжок та організації їх видачі адвокатам України радами адвокатів регіонів, але лише в строк до 01.04.2013 року, адвокати України вправі використовувати Типову форму ордера, яку вони виготовляють самостійно. При цьому в таких ордерах адвокат повинні самостійно вказувати серію регіону, в якому знаходиться адреса робочого місця адвоката та порядковий номер у відповідності до кількості виданих ними ордерів, починаючи від одного. Якщо ордер видається АБ/АО, то в такому ордері вказується серія регіону, місцезнаходження АБ/АО та порядковий номер, відповідно до кількості виданих АБ/АО об’єднанням ордерів, починаючи від одного.

Необхідно звернути увагу, що даним Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» були введені такі поняття як Єдиний реєстр адвокатів України та адвокатське самоврядування. Кожен адвокат має бути внесений до такого Єдиного реєстру. Ведення Єдиного реєстру адвокатів Законом покладено на Раду адвокатів України. 55 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачена сплата адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, обов’язок по встановленню яких (та порядку їх сплати) покладено на Раду адвокатів України (п.6 ч. 4 ст.55 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

16 лютого 2013 року Рада адвокатів України рішенням № 72 затвердила Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

Дане Положення визначає порядок сплати та використання внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в структурі Національної асоціації адвокатів України.

Внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування  - грошові кошти, що надходять організаційним фондам адвокатського самоврядування, які мають статус юридичної особи, з метою забезпечення гарантій незалежності Адвокатури України від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, будь-яких інших органів, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб для реалізації органами адвокатського самоврядування повноважень, визначених Законом:

а) від адвокатів України щорічно;

б) від фізичних і юридичних осіб;

в) від регіональних органів місцевого самоврядування.

Зупинимось більш детально на щорічних внесках адвокатів України. 

Відповідно до п.2.1 Положення, сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування є професійним обов’язком кожного адвоката України. Для адвокатів України встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків – шляхом одноразового перерахування повної суми щорічного внеску у національній валюті України на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх адвокатів, і такий внесок має бути сплачено до 31 березня поточного року.

Звертаю вашу увагу, що особи, які склали присягу адвоката України та отримали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, сплачують щорічний внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці поточного року таке свідоцтво отримано. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких було зупинено, після поновлення такого права сплачують щорічний внесок за рік, в якому таке право поновлено в повному обсязі. Адвокати,  зазначені вище в даному абзаці, зобов’язані сплатити щорічні внески не пізніше 5-ти робочих днів відповідно з дня отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю чи з дня поновлення права на зайняття адвокатською діяльністю. Якщо останній день сплати щорічного внеску адвокатом припадає на святковий, неробочий день або на день, в який банківські установи не працюють, останнім днем вважається наступний робочий/банківський день, що слідує за святковим, вихідним, неробочим днем або днем, в який банківські установи не працювали.

Відповідно до п.2.11 Положення, у випадку зупинення чи припинення права на зайняття адвокатською діяльністю сплачені адвокатом щорічні внески за рік, в якому відбулось таке припинення чи зупинення, не повертаються, а залишаються у розпорядженні Національної асоціації адвокатів України та відповідної ради адвокатів регіону.

Інформація щодо розміру та порядку сплати щорічних внесків є відкритою, вона розмішена на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Адвокат, для здійснення оплати щорічного внеску, може самостійно згенерувати квитанцію на офіційному сайті НААУ www.unba.org.ua відповідно до встановленого системою сайту автоматичного алгоритму у спеціальному розділі та оплатити його через будь-яку банківську установу України, або ж здійснити оплату щорічного внесу за допомогою електронних платежів (Інтернет-еквайрінгу), використовуючи сайт НААУ, у випадку наявності такої технічної можливості у НААУ на момент сплати щорічного внеску.

Варто зазначити, що оскільки сплата щорічного внеску віднесено до обов’язків адвоката, то за порушення такого обов’язку передбачена і відповідальність. У випадку порушення строків сплати щорічного внеску на понад:

а) 1 місяць, до адвоката застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження (за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону);

б) 3 місяці, до адвоката застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від 1 місяця до 1 року (за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону).

Якщо після закінчення строку дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, адвокатом протягом одного року буде вчинено повторно порушення строків та/чи порядку сплати щорічних внесків, до такого адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

На сьогоднішній день розмір внеску становить 1 187,38 грн. Взагалі, сума внеску дорівнює  одній мінімальній заробітній платі станом на 01 січня поточного року, тобто, за 2013 рік – 1 147,00 грн. Але оскільки Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування було прийняте 17 грудня 2012 року та набрало чинності з моменту його затвердження (також 17 грудня 2012 року), то адвокатам необхідно сплатити і за ту кількість днів, яку Положення діяло у 2012 році, а саме суму в розмірі 40,38 грн. В призначенні платежу так і необхідно писати «Щорічний внесок адвоката на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 14 днів 2012 року та 2013 рік.»

 


Адрес этой страницы: http://npp.com.ua/1160/2785.html

 - .  Rambler's Top100